Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.Energikontor Norrs nyhetsbrev nr 2, 2016  2016-06-09 

Innehåll:
Energiråd Norr bildat
90 förslag på hållbara energilösningar
Tack för allt och lycka till framöver!
Fokus på miljöanpassad upphandling
Viktigt att följa upp effekter av tidigare genomförda åtgärder
Start i augusti för Energimyndighetens energieffektiviseringsnätverk för företag
Möjlighet till extra hjälp för företag som vill energieffektivisera
Två nätverksträffar för kommunala energi- och klimatrådgivareEnergiråd Norr bildat

Den 3 maj 2016 bildade nio företag i Norrbotten på Energikontor Norrs initiativ ett regionalt energibranschråd, benämnt Energiråd Norr. Medlemmarna är en blandning av energibolag, stora energianvändare samt branschföreträdare i regionen. Syftet med Energiråd Norr är att genom omvärldsanalys, framtidsspaning och strategiska initiativ inom energiområdet bidra till tillväxten i Norrbotten och en bättre värld.

Läs mer om vilka som är med

90 förslag på hållbara energilösningar

Projektet Gröna energiinvesteringar har hittills fått in och sammanställt 90 förslag på hållbara energilösningar. Samtliga kopplade till förnybar energi och/eller energieffektivisering. Men vi vill ha in fler! Vi tar emot nya förslag via vår webbenkät.
 

Arbetet med att ta reda på mer om de inkomna förslagen samt sålla ut de som har potential att utvecklas till intressanta investeringar har inletts. En viktig uppgift för projektet är att nå ut till så många olika människor, företag och organisationer i Norrbotten som möjligt. Därmed hoppas vi att projektet ska få in nya och spännande idéer vilka i sin tur kan bidra till att skapa nya och spännande jobb, företag och vinster lokalt och regionalt i länet. Därför är jämställdhet och mångfald ett viktigt fokusområde genom hela projektet.
Läs mer om projektet Gröna energiinvesteringar

Tack för allt och lycka till framöver!

     


Energikontor Norr vill passa på att tacka Wolfgang Mehl och Silva Herrmann, Jokkmokk, för deras arbete för energikontoret. Deras kompetens och engagemang har varit till stor hjälp i utvecklingen av regionens energi- och klimatarbete. Vi är säkra på att de i sina nya roller utanför energikontoret kommer att fortsätta att göra fina arbetsinsatser, Wolfgang i sitt fortsatta engagemang i Nordenskiöldsloppet och Silva som kommunal energi- och klimatrådgivare i Jokkmokk.

Här hittar du vår nuvarande personalstyrka

Fokus på miljöanpassad upphandling

Energikontor Norr är med i EU-projektet GreenS - Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change. Inom projektet har det genomförts analyser av hur vanligt förekommande miljöanpassad offentlig upphandling är, vilka produkter och tjänster som är de vanligaste att upphandla samt hur behovet av utbildning och kompetens ser ut hos offentliga myndigheter.

Under juni är Philipp Tepper från ICLEI (Local Governments for Sustainability) på besök till Luleå. Besöket är en fortsättning på den tvådagarsutbildning som två ur personalen på energikontoret tidigare deltagit i.

Läs mer om projektet GreenS

Viktigt att följa upp effekter av tidigare genomförda åtgärder

Det sägs att det skulle behövas cirka fyra jordklot om alla ska leva som medelsvensken. Så kan vi ju inte ha det. Därför jobbar alla kommuner och många företag med att öka sin hållbarhet genom att använda energin effektivare och därigenom minska utsläppen av växthusgaser. Utan en bra uppföljning av energianvändning och klimatpåverkan vet vi dock inte om åtgärderna vi gör ger önskade effekter. Projektet Data4Action handlar om att förbättra kommuners och regioners arbete med energi- och utsläppsdata, just i syfte att kunna följa upp åtgärder som beslutats i deras och företagens planer och strategier. 

 

Den 19 april bjöd Energikontor Norr in till en heldag med fokus på strategiskt energi- och klimatarbete på lokal och regional nivå. Goda exempel från bland annat Jokkmokk lyftes fram. Bland deltagarna fanns representanter från Energikontor Mälardalen, som är samarbetspartner i Data4Action. Dagen efter hade Energikontor Norr ett samtal tillsammans med Energikontor Mälardalen och Uppsala kommun om hur man ska gå vidare i samarbetet kring att enkelt tillgängliggöra energi- och klimatstatistik för kommuner oavsett storlek.
Läs mer om dagen och föredragen

Start i augusti för Energimyndighetens energieffektiviseringsnätverk för företag

Energimyndighetens energieffektiviseringsnätverk bygger på en modell som har använts framgångsrikt i Tyskland. Ett energieffektiviseringsnätverk är i detta fall ett regionalt företagarnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen. De regionala nätverken ingår i ett långsiktigt nationellt projekt som vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 1 GWh.

 

De som ansvarar för genomförandet ute i regionerna är de regionala energikontoren och länsstyrelserna. Projektet finansieras bland annat med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den första nätverksträffen med företag sker i Västerbotten den 24 augusti och i Norrbotten den 31 augusti.

Läs mer om energieffektiviseringsnätverk för företag

Möjlighet till extra hjälp för företag som vill energieffektivisera

På uppdrag av Energimyndigheten kommer Energikontor Norr att informera om och stötta företag att söka det statliga energikartläggningsstödet under två år framöver. Vi hjälper också till vid beställningar av energikartläggningar, liksom om företagen vill göra energikartläggningar själva istället. Energikontoret erbjuder bland annat seminarier med föreläsningar om energieffektivisering, det aktuella stödet och hur företag kan införa ett systematiskt energiarbete för ett hållbart företagande. Alla aktiviteter i denna satsning är kostnadsfria.

Läs mer om hjälp med energieffektivisering till företag

Två nätverksträffar för Energi- och klimatrådgivare

I februari hade de kommunala energi- och klimatrådgivarna årets första nätverksträff i Lycksele. Då informerades de bland annat om kommande motivationsseminarier inom Energimyndighetens projekt Energilyftet samt om myndighetens övriga utbildningar som under året erbjuds energi- och klimatrådgivarna. Via projektet Enklav som Energikontoret Skåne driver fick deltagarna på nätverksträffen även ta del av en vindkraftsutbildning.

 

Den andra nätverksträffen för i år ägde rum i Kalix i april. Den bjöd bland annat på aktuell information och samtal om projektidéer. Kalix Folkhögskola, som sökt det statliga energikartläggningsstödet och genomfört en energikartläggning, fick besök av de kommunala energi- och klimatrådgivarna vilka gavs tillfälle att titta på anläggningen och samtala med den konsult som genomfört kartläggningen.
Läs mer om den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Solen – vår mesta och bästa energikälla! Njut av den och ha en underbar sommar! 

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Energikontor Norr

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.energikontornorr.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN ENERGIKONTOR NORR?