Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

 Nyhetsbrev nr 3  2015-10-22 

Innehåll:
Nu byter vi namn till Energikontor Norr
Start av regionalt energi- och klimatbranschråd
Förstudie till ett nytt fastighetsprojekt
Nya energieffektiviseringsnätverk för företag i Norrbotten och Västerbotten
Extra hjälp till företag som söker det statliga energikartläggningsstödet
Miljöanpassad upphandling för offentliga myndigheter
Företag tar steg till hållbarhet
Open call: Möjlighet att bli regional partner
Smart träff med S.M.A.R.T mat
Utbyte med LettlandNu byter vi namn till Energikontor Norr

Europas nordligaste energikontor har sedan starten 1997 funnits i Norrbotten. Det har varit känt både som Nenet och Norrbottens energikontor. Nu nöjer vi oss med endast ett namn, Energikontor Norr.
 

Uppdraget är dock detsamma som tidigare. Vi kommer fortfarande att arbeta för ökad energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. Våra viktigaste målgrupper kommer även framöver att vara små och medelstora företag samt kommunerna i regionen. Våra ägare är som tidigare Norrbottens läns landsting och de 14 kommunerna i Norrbotten. Men i och med att energikontoret byter namn till Energikontor Norr sker också en uppgradering av verksamheten.

Läs mer om namnbytet 

Start av regionalt energi- och klimatbranschråd

Energikontorets ägare; Norrbottens läns landsting och de 14 kommunerna i Norrbotten, har gett kontoret i uppdrag att utreda och bilda ett regionalt energi- och klimatbranschråd i Norrbotten. Nu börjar tankarna och planerna hitta fastare former.

Läs mer regionalt energi- och klimatbranschråd

Förstudie till ett nytt fastighetsprojekt

Energikontor Norr genomför en förstudie till ett önskat, nytt fastighetsprojekt efter det treåriga projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering som avslutades 2014. Förstudien är för närvarande i en viktig fas då intressenter och deltagare informeras om projektet och får komma med inspel. De fokusområden som ett kommande fastighetsprojekt förväntas arbeta med är:
• Energieffektivisering genom samverkan mellan aktörer
• Incitaments- och Win-Win-avtal
• Energikartläggningar
• Ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan energibolag i norra Sverige.

Läs mer om förstudien här  

Nya energieffektiviseringsnätverk för företag i Norrbotten och Västerbotten

Energikontor Norr ingår sedan i slutet av sommaren i ett större nationellt samverkansprojekt om energieffektivisering riktat till företag med Energimyndigheten som projektägare. I projektet samverkar myndigheten med länsstyrelser och regionala energikontor vilka är de som ansvar för genomförandet ute i regionerna. Syftet är att skapa och arbeta i nätverk vilka gör det lättare för små och medelstora företag att arbeta systematiskt och strukturerat med energieffektivisering. 
 

Den primära målgruppen är företag med en energianvändning på mer än 2 GWh per år (inklusive transporter). Energikontor Norr har fått i uppdrag att ansvara för ett företagsnätverk i Norrbotten och ett företagsnätverk i Västerbotten. Intresserade företag som uppfyller kriterierna kan kontakta Energikontor Norr för mer information.

Läs mer om Energieffektiviseringsnätverk–Fas 1  

Extra hjälp till företag som söker det statliga energikartläggningsstödet

Från och med juli i år går det återigen att söka energikartläggningsstödet för små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år och lantbruk med minst 100 djurenheter. Genom projektet Regionala noder för energieffektiviseringsstödet kan vi på Energikontor Norr erbjuda extra hjälp till företag som söker stödet från Energimyndigheten. Hjälpen består bland annat av generella råd och vägledning till företag före, under och efter energikartläggningens genomförande. Dessutom kommer informations- och seminarieträffar att arrangeras.

Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan, dock maximalt
50 000 kronor.

Läs mer om projektet och energikartläggningsstödet  

Miljöanpassad upphandling för offentliga myndigheter

Energikontor Norr är med i ett EU Horizon 2020-projekt som handlar om miljöanpassad upphandling för offentliga myndigheter. Tillsammans med partners från åtta länder ska vi arbeta för att användandet av miljöanpassad upphandling ska öka. Offentliga myndigheter upphandlar för hundratals miljoner kronor årligen, och har därigenom en viktig påverkansroll för att varor och tjänster ska bli mindre miljöbelastande och att fler företag ska erbjuda gröna produkter. I projektet ska bland annat utbildningar för upphandlare genomföras, en katalog över företag som erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster sammanställas och energikontoret kommer att vara ett stöd för kommuner som vill ställa miljökrav i sina upphandlingar.

Läs mer om GreenS  

Företag tar steg till hållbarhet

I projektet Klimatsmart=Affärssmart har över 200 företag i Norrbotten informerats om möjligheterna med energi- och klimatsmart företagande. Projektet avslutas sista november i år. Hittills har nära 60 företag djupintervjuats med avseende på affärsutveckling, kommunikation, energi och klimat. Målet är att minst 60 företag ska få underlag till handlingsplaner vilka ska hjälpa dem att ta steg till hållbarhet.

Läs mer om projektet och dess intervjumodell 

Open call: Möjlighet att bli regional partner

Intresserad av att bli regional partner inom projektet DATA4ACTION? I och med detta "Open call" erbjuds 12 regioner i Europa att delta i projektet som regionala partners och få stöd i hur de kan planera för hållbar energi och stötta lokala myndigheter i sin region.

Läs mer om Open call och vad det innebär 

Smart träff med S.M.A.R.T mat

Den 13-14 oktober träffades de tre nordligaste energikontoren tillsammans med de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de nordliga länen för information från bland annat Energimyndigheten och Skatteverket. På programmet stod bland annat "Vad har cirkulär ekonomi med hållbar utveckling att göra?" och "Mikroproduktion av el". Träffen var på Folkets hus i Umeå, ett Folkets hus som jobbar med S.M.A.R.T mat och där restaurangen är Svanenmärkt. Där har man tagit fram en konferensmeny som ska ge konferensdeltagare energikickar och där det som serveras innehåller större andel vegetabilier, mindre tomma kalorier, mer ekologiskt, rätt kött och fisk samt är transportsnålt.

Läs mer om energikontoren i Sverige  

Läs mer  om den kommunala energi- och klimatrådgivningenförstudien här  

Utbyte med Lettland

I EU-projektet CoopEnergy, som handlar om samverkan för hållbar energiplanering, har ett utbyte skett mellan Norrbotten och Riga Planning Region. Tre representanter från Riga besökte Luleå och träffade representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Trafikverket och Gällivare kommun. Ett studiebesök till den nystartade biogasanläggningen på Uddebo hanns också med. I november kommer personal från energikontoret att åka till Riga för fortsatt erfarenhetsutbyte.

Mer information om besöket och projektet

 

 Att vara rädd om miljön och medmänniskorna är faktiskt ett klokt sätt att vara rädd om sig själv!

 

Följ oss på Facebook

Delfinansieras av

Energikontor Norr

Kungsgatan 46, 972 41 Luleå

0920-20 02 60

www.energikontornorr.se

Kontakta:

Webbansvarig
 

VILL DU INTE HA UTSKICK FRÅN ENERGIKONTOR NORR?