Om du inte kan läsa detta utskick, läs det på webben istället.

2012-04-02

Framtidsavtal undertecknat i Jokkmokk!


• Energiförsörjning i Norrbottens län
• 21 seminarier avklarade
• Jokkmokk Winter Conference 30 januari - 2 februari 2012
• Energivision Norr
• Nya ansikten på Nenet

Framtidsavtal tecknat i Jokkmokk!
Ett historiskt avtal mellan unga och den lokala politiken har ingåtts. Eleverna från Östra skolan i Jokkmokk som deltar i projektet Futurize och politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott skrev på måndagen den 12 mars under avtalet och firade med tårta i sessionssalen.
Framtidsavtalet medför att ungas åsikter tas till vara och bidrar till ett förbättrat energi- och klimatarbete i kommunen. Dessutom bidrar det till att öka ungas inflytande.

Mer info, text och bilder finns på http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPageaspx?id=12431&epslanguage=SV

Läs mer om projektet

Energiförsörjning i Norrbottens län
Nenet kommer under 2012 att jobba tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län i ett projekt som syftar till att dels följa upp energi- och klimatstrategier som tas fram inom ramen för energieffektiviseringsstödet, men som också ska försöka ge en mer komplett bild av hur det ser ut med länets energiförsörjning. Projektet kommer att besöka samtliga kommuner som har sökt energieffektiviseringsstödet (alla Norrbottenskommuner utom Kiruna) och en sammanställning ska göras av hur många besparade MWh (megawattimmar) som respektive kommun uppskattar att deras energieffektiviseringsåtgärder kommer att leda till. Förutom detta ska även en regional energibalans tas fram som visar på nuvarande användning och tillförsel. Nenet medverkar även i planering och uppföljning av nätverksträffar.

Eftersom Norrbotten även är ett av tre pilotlän i Sverige finns det fler parametrar som behöver följas upp, till exempel hur näringslivet kan engageras i de lokala energi- och klimatstrategierna. En viktig fråga att få svar på är naturligtvis om målen i den regionala energi- och klimatstrategin kommer att uppfyllas eller inte, och vad det beror på i de fall där målen inte nås.

Kontaktperson på Nenet är Ulrika Lundberg, ulrika@nenet.se och på länsstyrelsen är det Richard Sundén, richard.sunden@lansstyrelsen.se

21 seminarier avklarade
Alla har handlat om lokala, och internationellt sett ofta unika, möjligheter till hållbar näringslivsutveckling. Seminarierna, som ingår i projektet NV Eko, har fördelats på 11 kommuner i Norrbotten och 10 i Västerbotten. De har samlat totalt omkring 290 lokala deltagare, varav fler än 120 representerat lokala bolag och företag. Rundabordssamtalen, vilka avlutat seminarierna, har resulterat i förslag på över 150 lokala mål och 220 lokala åtgärder till hållbar näringslivsutveckling.
Det sista seminariet hölls i Lycksele 15 mars 2012. Det näst sista, som hölls i Storuman 21 februari, spelades in på film.

En sammanfattande film av ett NV - Eko seminarium

Kontaktperson på Nenet är Tord Pettersson,tord@nenet.se.

Jokkmokk Winter Conference 30 januari - 2 februari 2012
Nu har det gått en dryg månad sedan årets upplaga av JWC (Jokkmokk Winter Conference) och vi har haft tid att smälta intrycken …

Konferensen är ett forum för studenter, forskare, entreprenörer och beslutsfattare från den arktiska regionen (USA, Ryssland, Norge, Sverige, Finland, Grönland och Kanada). Årets tema var klimatförändringar under rubriken ”Från kunskap till handling”. Jokkmokk Winter Conference genomfördes i samband med den traditionella Jokkmokks vintermarknad.
Som vanligt bjöd Jokkmokk på isande kyla och varma människor. Föreläsningarna rörde sig kring frågan om hur vi kan möta framtidens utmaningar. Ett tjugotal föreläsningar blandades med rundabordssamtal och gruppdiskussioner. Deltagarna fick bland annat spela ett spel som heter WhatIf? Det är en metod för att göra deltagarna uppmärksamma på vilka konsekvenser olika beslut och förändringar i omvärlden får på den lokala nivån, vilka risker som finns och hur de kan hanteras. Ett hundratal deltagare delades upp i grupper och varje grupp representerade politiker, företagare och ursprungsbefolkning.
Ambassadörerna från USA, Ryssland och Kanada var på plats och fick svara på frågor om vilka internationella initiativ som de tar för att förhindra klimatförändringarna.
Partners från ClimactRegions besökte också konferensen och höll en workshop om ett europeiskt nätverk för inventering av växthusgaser.

Ladda ner presentationerna här!

Kontaktperson på Nenet är Wolfgang Mehl,wolfgang@nenet.se, Silva Herrmann, silva@nenet.se

Energivision Norr
Energivision Norr är en ny strategisk mötesarena i norr, för gemensam handling inom energi- och klimatområdet.Vi norrlänningar behöver en gemensam strategisk arena för att hitta samsyn samt utbyta kunskaper och erfarenheter kring energiomställningen och de affärsmöjligheter som den innebär. Genom kunskap, inspiration och handling ska hållbar tillväxt, jobb och företagande förenas med energi- och klimatmålen.

Energivision Norr kommer att bli en årligen återkommande aktivitet som roterar mellan de fyra nordligaste länen. Det första Energivision Norr äger rum i Örnsköldsvik 18-19 april 2012.
Målgruppen är ungdomar, politiker och beslutsfattare inom stat, kommun, landsting, näringsliv och akademi. Det finns plats för maximalt 400 deltagare.

I dagsläget kommer Energivision Norr att innehålla tre inriktningar:
- Energiomställningen
- Grön energi
- Affärsmöjligheter

http://www.energivisionnorr.se/

Nya ansikten på Nenet
Tiina växte upp i Finland och studerade international utbildning på universitet i Uleåborg. Hon blev intresserad av klimat- och miljöfrågor för några år sedan och har bland annat bedrivit forskning inom klimatutbildning på Fiji öarna. Tiina har hunnit bo i många länder. Hon flyttade till Jokkmokk efter att hon blev färdig med sina studier.

Tiina arbetar sedan januari på vårt Jokkmokks kontor med projekten Futurize och Northen Network on Climact Change.
 

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss, klicka här